دیگر ایران درختان ایرانی خیابان شهرداری

دیگر: ایران درختان ایرانی خیابان شهرداری استاندارد اخبار اجتماعی

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت حل مسئله بیکاری باید هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود.  حل مسئله بیکاری نیاز..

ادامه مطلب