دیگر ایران درختان ایرانی خیابان شهرداری

دیگر: ایران درختان ایرانی خیابان شهرداری استاندارد اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت حل مسئله بیکاری باید هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود. 

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

عبارات مهم : ایران

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت حل مسئله بیکاری باید هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در کمیته حمایت قضایی استان لرستان اظهار کرد: کرد: جهت اینکه بتوانیم بیکاری را مهار کنیم به طور حتم باید سالی یک میلیون شغل ایجاد شود که با توجه به اوضاع اعتبارات بانکی مسئله است.

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

وی با اشاره به اینکه بانک های ما دچار مسئله هستند، تصریح کرد: این برابر نبودن عرضه و تقاضا و سودهای سپرده های اوج به خاطر این است که همه بنگاه ها و بانک ها دنبال این است که پول به واحد بیاید و مسئله روز خود را حل کنند و اگر یک روز ورودی هر بانک یا موسسه را قطع کنند، معلوم نیست که چه اتفاقی می افتد.

خوانساری داد: امیدواریم باسیاست هایی که دولت دارد بتواند این پرسشها را تااندازه ای حل کند.

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت حل مسئله بیکاری باید هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود. 

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: بعضی از پرسشها دست به دست هم داده تا رکود مملکت یک رکود مزمن شود، اگرچه سال گذشته ما یک رشد نزدیک 11 درصد را داشتیم ولی قسمت اعظم آن (7 درصد) به خاطر نفت بود.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد به یک تولید و ارزش افزوده 8 درصدی برسیم و بتوانیم در سال نزدیک 700 هزار شغل ایجاد کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم.

خوانساری تصریح کرد: بزرگی دولت را بزرگ ترین مانع کسب وکار است از طرفی دولت بزرگ باید خودش را اداره کند از طرفی فشار مالی و تأمین اجتماعی روی بنگاه ها است.

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

او با اشاره به پرسشها حوزه صنعت، تولید و اقتصاد گفت: تا نتوانیم زیاد کردن درآمد را در اقتصاد داشته باشیم، اقتصاد به حرکت درنمی آید، از طرفی دیگر بزرگ ترین بحران موجود در مملکت بحث بیکاری است

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با ارایه آماری راجع به ایجاد اشتغال طی سالهای گذشته در کشور، راجع به بحث ارزش افزوده نیز افزود: ارزش افزوده در دنیا در محل صندوق گرفته می شود ولی ما در کشور عزیزمان ایران داریم از تولید می گیریم و فشار روی واحدها است.

رئیس اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: جهت حل مسئله بیکاری باید هر سال یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود. 

وی با اشاره به مسئله بیکاری در کشور اضافه کرد: بحران بیکاری را اگر بخواهیم پشت سر بگذاریم با این رشدها به طور یقین نمی شود، که در این راستا باید راه حل هایی دنبال شود.

خوانساری کوچک کردن دولت را یکی از راه های کم کردن بیکاری دانست و گفت: واقعاً دولت یک بنگاه دار و تصدی گر خوبی نیست و بر اساس مطالعاتی که در اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتیم، بهره وری شرکت های دولتی تقریباً یک هفتم شرکت های شخصی است.

حل مسئله بیکاری نیازمند ایجاد یک میلیون شغل در سال

واژه های کلیدی: ایران | بیکاری | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs